MENU

18 Μαΐου 2020 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οικονομικό Επιμελητήριο: «Διευκρινίσεις επί των μέτρων στήριξης κατά του covid-19» Views: 746 Επικαιρότητα

Οικονομικό Επιμελητήριο: «Διευκρινίσεις επί των μέτρων στήριξης κατά του covid-19»

Advertisement

Κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας, λαμβάνεται μια σειρά από μέτρα, με έκδοση εγκυκλίων και διαφόρων οδηγιών, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις δημιουργούν ανασφάλεια και αδυναμία πλήρους κατανόησης της εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τόσο στους λογιστές οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τα σχετικά μέτρα, όσο και στους δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι λογιστές, μέσα σε αυτό το περιβάλλον με τις συνεχείς εκδόσεις εγκυκλίων, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ερμηνείας και εφαρμογής τους, με προσωπικό και επαγγελματικό κόστος, σε περίπτωση που δεν προλάβουν να υλοποιήσουν ένα μέτρο ή να το υλοποιήσουν λανθασμένα, λόγω κενών ή περιπτώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί στις αντίστοιχες εγκυκλίους. Έπειτα από επαφές με τους Συλλόγους των λογιστών της περιφέρειάς μας, καταγράψαμε μια σειρά από διαπιστώσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και να ενισχυθούν όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν την δύσκολη αυτή κατάσταση λόγω του Covid-19.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
1. Οι διευκρινιστικές οδηγίες που έπονται των Αποφάσεων και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, να εκδίδονται εγκαίρως και όχι πλησίον των καταληκτικών ημερομηνιών, διότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου που είναι αναγκαίος για την διεκπεραίωση τον οδηγιών. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την δημιουργία helpdesk όπου θα απαντώνται όλα τα ερωτήματα που ανακύπτουν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης διευκρινίσεων ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να δημιουργηθούν σύντομα videos στα οποία να περιγράφεται με δομημένα βήματα ο τρόπος υλοποίησης αλλά και οι απαντήσεις σε θέματα που άπτονται διευκρινίσεων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το διαχειριστικό κόστος και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ομαλή υποβολή των πάσης φύσεως αιτήσεων. Διαφορετικά επιβάλλεται η σαφής περιγραφή του σκοπού και της θέλησης του νομοθέτη, ώστε η διαδικασία των πολλαπλών αποφάσεων και ερμηνειών να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
2. Να υπάρξει ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει το ειδικό επίδομα των 800 ευρώ, ενώ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και έκαναν κανονικά την αίτηση. Η ενημέρωση να αφορά στην επανεξέταση των αιτημάτων, αλλά και στην αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης. Είναι ευνόητο ότι τα ποσό αυτό αποτελεί σημαντική βοήθεια για την επιχείρηση, η οποία μάλιστα παρέμεινε κλειστή με κρατική εντολή και δεν έχει άλλους πόρους. Επιπλέον, υπήρχαν περιπτώσεις όπου ενώ υποβλήθηκε η αίτηση στην ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα «επιτυχής υποβολή», μετέπειτα οι συγκεκριμένες δηλώσεις φαίνονται ως «μη υποβληθείσες».
3. Να ανοίξει εκ νέου η εφαρμογή για να τακτοποιηθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν με βάση την προηγούμενη παράγραφο. 4. Να διευκρινιστεί γιατί δεν έχει εισπράξει ακόμα ο επιστημονικός κλάδος το ποσό των 600 ευρώ ως ειδική αποζημίωση και αν υπάρχει συσχέτιση με κάποιους που έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα επαγγελματία ή μισθωτού. Επίσης δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για αυτούς οι οποίοι έκαναν λάθος στη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού τους, αλλά και στα νομικά πρόσωπα και τα μέλη αυτών, που δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση.
5. Την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των λογιστών σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία των τραπεζών από τις επιχειρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Εφόσον θα τεθεί πάλι σε λειτουργία, οι διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες να είναι απλοποιημένες και να μην ζητούνται έγγραφα τα οποία είναι αδύνατον να προσκομισθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και αν προσκομισθούν, να ενέχουν υψηλό κίνδυνο λάθους εκ μέρους του λογιστή. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να οφείλεται είτε στον μεγάλο φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζει ο λογιστής, είτε σε άγνοια σύνταξης του εγγράφου που απαιτείται να προσκομισθεί, πχ ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ή πρόβλεψης οικονομικών αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης που αφορά επιχειρήσεις, τέθηκε σε ισχύ και περατώθηκε εντός πέντε ημερών, με παρά πολλά απαιτούμενα τα οποία ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως απαιτείται περισσότερος χρόνος για τις αιτήσεις. Να εξεταστεί η περίπτωση, οι Τράπεζες να λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τις επιχειρήσεις, η οποία να απευθύνεται προς τους αντίστοιχους φορείς, απ’ όπου οι ίδιες οι τράπεζες θα αντλούν απευθείας τα στοιχεία.
6. Την έκδοση εγκυκλίου όπου θα επεξηγούνται οι περιπτώσεις για το θέμα των ενοικίων μηνός Μαΐου. 7. Να υπάρξει σαφής εξήγηση αν για τις επιχειρήσεις που ανοίγουν με κρατική απόφαση, ισχύει η ρήτρα διατήρησης του προσωπικού. Αν δεν ισχύει, προτείνουμε να εφαρμοσθεί και σε αυτή την περίπτωση για 45 ημέρες, όπως εφαρμόζεται και στις πληττόμενες επιχειρήσεις για περίοδο μετά τη λήξη της αναστολής. 8. Την ταχύτερη ενημέρωση του Taxisμε βάση τις πληρωμές που γίνονται για φορολογικές υποχρεώσεις. Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν φορολογική ενημερότητα και πιστοποιητικά, διότι φαίνονται ως «μη ενήμεροι».
9. Την παράταση των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, διότι με το φόρτο εργασίας και με τα μέτρα προστασίας η εργασίες καθυστερούν. Να τηρηθούν τα χρονικά περιθώρια που προβλέπει ο νόμος. 10. Να δοθούν διευκρινήσεις και χρονική μετατόπιση για την υποβολή ορθής επανάληψης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) 11. Να υπάρξει παράταση ενημέρωσης του Κτηματολογίου μέχρι την 31/10/2020, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση προς τους λογιστές, μεταξύ όλων των άλλων, για ενημέρωση και διόρθωση του Ε9, καθώς και καταχώρηση των δικαιωμάτων των ακινήτων στο Κτηματολόγιο. 12. Να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία για την αλλαγή ΚΑΔ από δευτερεύον σε κύριο, έως 24/05/2020. Η ανάγκη παράτασης είναι σημαντική για πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω των περιορισμών της υγειονομικής κρίσης, την οργανωτικής δομής τους και της ύπαρξης εξωτερικού λογιστηρίου, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιήσουν τη σχετική τροποποίηση.
13. Να δοθεί η δυνατότητα στους λογιστές να προβαίνουν στην αλλαγή των ΚΑΔ χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στις ΔΟΥ, ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών ψηφιακής διακυβέρνησης που συντελούνται, θα πρέπει να εξεταστεί η εξ αποστάσεως ενημέρωση του Μητρώου των πολιτών που τηρείται στις ΔΟΥ, ώστε να μειώνεται ο χρόνος καθυστέρησης.
14. Την υποβολή ενός προστίμου ύψους 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ) έτους 2014. Η υποχρέωση υποβολής των ΜΥΦ για το 2014 ήταν κάθε τρίμηνο, ήτοι τέσσερις καταστάσεις ετησίως. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε το σύστημα Taxis κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δόθηκαν μεν παρατάσεις, ωστόσο υπήρξε και σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων μεταβολών των αρχικών στοιχείων, καθότι προκλήθηκαν δυσχέρειες κατά την υποβολή δήλωσης των αποκλίσεων. Με βάση την ΠΟΛ. 1217/2018, η υποχρέωση καθορίστηκε σε μια φορά ετησίως. Έχει παρατηρηθεί ότι το πρόστιμο που εκδίδεται από το Δημόσιο, ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά περίοδο για τη χρήση 2014, ήτοι 4 περίοδοι * 100 ευρώ = 400 ευρώ. Με δεδομένο ότι με βάση την ανωτέρω ΠΟΛ. 1217/2018, η υποχρέωση καθορίστηκε ως ετήσια και άρα το μέγιστο ποσό προστίμου είναι 100 ευρώ ετησίως, να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω Covid-19 και να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις με πρόστιμο για το 2014 ύψους 400 ευρώ, αλλά ειδικά λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων ταμειακής στενότητας, με ένα πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ.
15. Να γίνει επανέλεγχος των βεβαιώσεων αποδοχών που έχουν αποσταλεί και συμφωνία με τα ποσά που εμφανίζονται αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις. 16. Να παραταθεί η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς του ΕΦΚΑ. Λόγω της εφαρμογής της συγκεκριμένης δυνατότητας επιλογής για πρώτη χρονιά, δεν δόθηκε η δέουσα σημασία από τους ενδιαφερόμενους, ενώ οι λογιστές έθεσαν ως προτεραιότητα την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων κατά του Covid-19, αλλά και τη διασφάλιση της υγείας τους. Για τους λόγους αυτούς κρίνουμε σκόπιμη την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας.
Ασφαλώς, την δεδομένη χρονική στιγμή, προέχει η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και βέβαια η προσπάθεια να συγκρατηθεί ο ρυθμός πτώσης των δημοσίων εσόδων, προκειμένου διατηρηθεί ζωντανός ο παραγωγικός ιστός και η κοινωνική συνοχή, αλλά και να υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας. Οι λογιστές μέσα σε αυτή την κατάσταση στέκονται με αυταπάρνηση στο ύψος των περιστάσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και φυσικά το Κράτος προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε διάσπαρτες εγκυκλίους, οι οποίες θα πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα πλαίσιο στρατηγικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να υπάρχει η χάραξη της πορείας των επιχειρήσεων μέσα από τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των λογιστών/οικονομολόγων. Εκτός από την αντιμετώπιση της κρίσης με τα μέσα διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, θα πρέπει να σχεδιάζουμε και την επόμενη ημέρα. Για τον σκοπό αυτό, ως Οικονομικό Επιμελητήριο Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος είμαστε αρωγοί στην φιλόδοξη και πρωτοποριακή προσπάθεια των Επιμελητηρίων της Δυτικής Ελλάδος για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου των Επιπτώσεων του Κορονοϊού στην Οικονομική Ζωή της Περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών. Η συγκεκριμένη δράση θα μας βοηθήσει να αποτυπώσουμε την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στην περιοχή και να διατυπώσουμε τεκμηριωμένες προτάσεις προς του αρμόδιους φορείς. Χωρίς την αμέριστη βοήθεια των λογιστών, οι οποίοι έχουν αποδείξει επανειλημμένως, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, μέσα από την υλοποίηση πλείστων ΠΝΠ, ότι λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης και πάνω από τα όριά τους, οποιαδήποτε προσπάθεια για την αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών στη πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου, θα πέσει στο κενό. Επομένως όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των μέτρων και δυσκολεύουν την καθημερινότητα των λογιστών και των επιχειρήσεων, τόσο συντομότερα θα μπορέσουμε να οργανωθούμε για την επόμενη μέρα. Ευελπιστούμε στην επίλυση των θεμάτων που σας παραθέτουμε και επισημαίνουμε ότι το 10ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, αφουγκράζεται τον παλμό της πραγματικής οικονομίας και θα είναι πάντα αρωγός με την υποβολή προτάσεων και την επισήμανση θεμάτων προς βελτίωση.
Από την Τοπική Διοίκηση του 10ου Π.Τ.

Comments are closed.